Vacancies | Corporate | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corporate


Scéim Taithí Oibre Bliana i TG4


Oiliúnaí a bhfuil suim aige sa Cheol Traidisiúnta

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó thosaitheoirí nó ó chéimithe/ó mhic léinn ollscoile le tréimhse a chaitheamh ar thaithí oibre i TG4 i mBaile na hAbhann.

Is deis í seo do dhaoine atá ag tosú amach san earnáil Físe agus a bhfuil suim faoi leith acu sa Cheol Traidisiúnta agus sa chartlann shaibhir ceoil atá ag TG4.

Beidh an té a roghnófar ag obair in éineacht le foireann bheag Chartlann Ceoil TG4 agus beidh sé de chúram orthu:

 • Míreanna ó chartlann ceoil TG4 a roghnú agus a chur in oiriúint don chainéal YouTube Trad TG4.
 • Taighde a dhéanamh ar eagrais agus ar ghrúpaí ar fud an domhain a bhfuil spéis acu sa cheol traidisiúnta agus iad a cheangal le seinnteoir TG4.
 • Cúnamh léirithe a thabhairt chun ábhar a bhaineann leis an gceol traidisiúnta a thaifeadadh do Mheáin Shóisialta TG4.
 • Cuidiú a thabhairt le hábhar a chruthú do na hardáin shóisialta chun poiblíocht a thabhairt do chláir ceoil TG4.

Íocfar tuarastal le linn na bliana taithí oibre seo agus beidh deiseanna breise oiliúna ar fáil le linn na bliana.

Seol CV mar aon le d’iarratas chuig cv@tg4.ie ina léirítear an tuiscint atá agat ar cheol traidisiúnta.

Dé hAoine an 13ú Meán Fhómhair 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le  daoine faoi mhíchumas a fhostú.
 


Rialtóir Airgeadais & Aturnae


Aturnae

Conradh Cuspóra Seasta – Sos gairme a chlúdach

TG4 an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.   Is corparáid phoiblí craolacháin í TG4 a bhunaigh an Rialtas agus atá á maoiniú aige.  Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4.   Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon.  Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige.  Is mian le TG4 Aturnae a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.   Is conradh cuspóra seasta a thosóidh i mí na Nollag 2019 agus a dtiocfaidh deireadh leis i mí Eanáir 2021 atá i gceist.  Íocfar tuarastal de réir taithí iarrthóirí.

Freagrach don Ard-Stiúrthóir, cuirfidh an tAturnae comhairle dlí ar Ard-Bhainistíocht agus ar mheánbhainistíocht TG4. Beidh an té a cheapfar freagrach as a chinntiú go bhfuil comhairle dlí faoi chláir agus faoi dhea-chleachtais á cur ar fáil chomh maith le hidirbheartaíocht a dhéanamh le heagrais eile.

Beidh an té a cheapfar freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Idirbheartaíocht a dhéanamh thar ceann TG4 le heagrais sheachtracha
 • Conarthaí agus cáipéisí treorach a dhréachtú, idirbheartaíocht a dhéanamh ina leith agus iad a thabhairt chun críche.
 • Comhairle dlí a thabhairt don eagraíocht lena n-áirítear comhairle i ndáil le saincheisteanna soláthair agus fostaíochta
 • Comhairle dlí a thabhairt maidir le treoirlínte a bhaineann leis an dea-chleachtas agus leis an dlí a chomhlíonadh
 • I ndiaidh tréimhse ghearr ionduchtúcháin, ábhar a léirítear sa teach a athbhreithniú sula gcraoltar é.
 • Bheith ar dhuine den fhoireann idirbheartaíochta maidir le saincheisteanna mar a thiocfadh siad chun cinn

Riachtanais don Phost

 • Aturnae a cháiligh i bPoblacht na hÉireann
 • Taithí shuntasach i ndiaidh cáilíocht a bhaint amach
 • Scileanna iontacha idirphearsanta chomh maith le cumas dea-chaidrimh ghairmiúla a bhunú laistigh den eagraíocht agus lasmuigh di.
 • A bheith tionscantach agus scileanna maithe réiteach fadhbanna
 • Dea-scileanna dréachtaithe agus a bheith pointeáilte
 • Dea-scileanna cumarsáide, idir scríobh agus ó bhéal
 • Scileanna ríomhaireachta (i.e. Word, PowerPoint etc)
 • Dea-scileanna bainistíochta ama agus eagrúcháin
 • A bheith ábalta oibriú as do stuaim féin agus mar dhuine d’fhoireann freisin.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ardstiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Déardaoin an 15ú Lúnasa 2019.

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Advertisement